Jak legálně odejít ze školy

Podle Školského zákona (561/2004) Sb. platí v České republice povinná školní docházka. Individuální vzdělávání podle §41 Školského zákona je pro tebe legální cestou ven ze školy.

Tady se dozvíš, jak si zařídit individuální vzdělávání.

Individuální vzdělávání žáka

(1) O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

(2) Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,

b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,

c) důvody pro individuální vzdělávání žáka,

d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,

e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,

f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1,

g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,

h) vyjádření školského poradenského zařízení.

(3) Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud

a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání,

b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka,

c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka ve druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání,

d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.

(4) Po dobu individuálního vzdělávání žáka za plnění podmínek uvedených v odstavci 3 odpovídá zákonný zástupce žáka.

(5) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.

(6) Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.

(7) Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.

(8) Ředitel školy ukončí individuální vzdělávání

a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka,

b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto zákonem,

c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl,

d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 5 a 6, nebo

e) na žádost zákonného zástupce žáka.

(9) Pokud ředitel školy rozhodne o ukončení individuálního vzdělávání žáka, zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o ukončení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinek.

(10) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a speciálních kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky.


info z http://slovackaskola.cz/jak-postupovat-pri-domacim-vzdelavani

Jak postupovat při domácím vzdělávání

Tak už se nám blíží ty zápisy do základních škol :-), tak jen tak pro Vás, kdo jste třeba nebyl na našich schůzkách s rodiči a ani nedostal náš informační email, píšeme, jak postupovat při zoficiálnění individuálního vzdělávání (tzv. domácího vzdělávání) Vašich dětí vzhledem k docházce do Svobodné slovácké školy:

  1. Vaše dítě je již v procesu individuálního vzdělávání doma – tzn. je zapsáno v kmenové škole, kde je individuální vzdělávání podporováno, nemění se pro Vás nic, dítě je dál vedeno jako tzv. „domškolák“ za podmínek daných kmenovou školou a je jen na Vašem rozhodnutí, jestli ho budete chtít dát od září k nám do Svobodné slovácké školy.
  2. Vaše dítě je vzděláváno v běžném režimu některé základní školy s denní docházkou – jakmile si budete jistí, do které základní školy (kmenové školy), která bude náklonná individuálnímu vzdělávání, byste chtěli Vaše dítě přehlásit, přehlásíte jej (s platností k 1. 9., resp. 3. 9. 2018) – po domluvě s vedením oné školy (určitě proběhnou ještě z naší strany co nejdříve informační schůzky, abychom Vám dali zpětnou vazbu, které školy jsou náklonné pro svobodný způsob vzdělávání), nebo nám napíšete o tip, objednáte dítě do PPP (pedagogicko-psychologické poradny) kůli vyjádření PPP k individuálnímu vzdělávání, které po návštěvě PPP necháte poslat již do této nové školy. Dítě bude v kmenové škole vedeno jako tzv. „domškolák“, resp. v režimu individuálního vzdělávání doma a může docházet k nám do Svobodné slovácké školy a 2 krát ročně jezdit na přezkoušení do kmenové školy.
  3. Vaše dítě má nastoupit 3. 9. 2018 do 1. ročníku základní školy a vztahuje se na něj tedy povinnost jít k Zápisu do 1. ročníku základní školy – zde je variant více
    • Půjdete s dítětem k Zápisu do kterékoliv spádové základní školy, kde Vám dítě zapíší k základnímu vzdělávání, počkáte na oficiální vyjádření „o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ – zpravidla bývá nejdéle do měsíce, poté přehlásíte dítě do „přívětivé“ ZŠ (kde si budete jisti, že individuální vzdělávání je podporováno a do této školy budete 2 krát ročně dojíždět s dítětem na přezkoušení) a souběžně požádáte v PPP o vyjádření k individuálnímu vzdělávání dítěte, které necháte po návštěvě PPP poslat již do nové kmenové školy, nebojte se časově, kmenové škole stačí, když vyjádření PPP přijde do začátku nového školního roku, v některých i do konce září, dále viz poslední věta v bodě 2. :-).
    • Už víte, do které kmenové školy přívětivé k individuálnímu vzdělávání chcete dítě přihlásit, pak jděte k Zápisu do 1. ročníku základní školy s Vaším dítětem právě tam, o vyjádření v PPP můžete požádat již nyní (resp. objednat se do PPP), pokud budete mít vyjádření PPP (Doporučení k individuálnímu vzdělávání) s sebou již k zápisu, máte vše vyřešené, pokud ne, necháte ho poslat do školy, zde opět stačí, když o tom bude vedení školy vědět a oficiální vyjádření PPP přijde do školy do konce srpna (resp. září 2018). Dále viz poslední věta v bodě 2. :-).
    • Rozhodující je samozřejmě vyjádření (rozhodnutí) ředitele kmenové školy o povolení individuálního vzdělávání (většina škol přívětivých k individuálnímu vzdělávání má vlastní formuláře pro Žádost rodičů o povolení individuálního vzdělávání, které Vám dají k vyplnění a na základě něj ředitel školy rozhodne o povolení individuálního vzdělávání)…a také je důležité splňovat podmínku k individuálnímu vzdělávání svých dětí doma – na 1. stupni maturita, na 2. vysokoškolské (bakalářské) vzdělání, pokud nemá ani jeden z rodičů, může toto zprostředkovat „třetí“ osoba, tzv. „garant“, v tomto případě se na nás obraťte :-).